اعضا محترم انجمن صنفی کارگزاران رسمی بیمه ،تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی بیمه آسیا توسط این نمایندگی قرار گرفته است